Atmosfäärifüüsika Labor

Õhukvaliteet

 

Saasteaineid välisõhus mõõdetakse seirejaamades, aga jaamu ei saa rajada igale tänavanurgale. Ammugi ei saa ainult mõõtmiste põhjal öelda, kui palju saasteained on õhus tulevikus – näiteks siis, kui mõni tootmisettevõte avatakse või suletakse, liiklus kusagil ümber korraldatakse. Mõõtmine üksi ei võimalda ka hinnata, kui palju saasteaineid ühest riigist teise või ühelt kinnistult teisele levib – seda on vaja teada, hindamaks valitsuste ja maavaldajate võetud kohustuste täitmist. Kõike seda võimaldavad mudelarvutused.

 

Atmosfäärifüüsika labori lähenemine on nn. allikale orienteeritud modelleerimine – lähtudes tööstuse, liikluse, olmekütmise jm. heitmetest (mille kohta kogutakse üle Euroopa  koordineeritult statistilisi andmeid) ja atmosfäärifüüsika seadustest, arvutada ja kaardistada saastetasemed etteantud kohtades. Teaduslik uurimistöö selles valdkonnas seisneb mudeli (arvutustarkvara) väljatöötamises ning täpsuse kontrollis siremõõtmiste ja spetsiaalsete nn. hajumiseksperimentide põhjal.

 

Atmosfäärifüüsika laboris on loodud lähimastaabi (ala mõõtmetega kuni mõni kilomeeter) saastelevimudel AEROPOL (vt. lisatud joonis), mida kasutavad keskkonnamõjude hindamiseks nii Tartu ülikool kui mitmed konsultatsiooniettevõtted Eestis. Oleme andnud panuse ka Soome ilmateenistuse regionaal- ja globaalmudeli SILAM arendusse, mis on ühe mudelina kasutusel COPERNICUS välisõhu kvaliteedi ansambliprognoosis. Need rakendused näitlikustavad veel üht õhukvaliteedi modelleerimise võimalust – prognoosida lähemate päevade “keemilist ilma” sarnaselt igapäevasele ilmaprognoosile.

 

aq

Sellel joonisel on kantserogeense orgaanilise aine benso(a)püreeni arvutatud aasta keskmiste kontsentratsioonide kaart Tartu linnas. Arvutus on tehtud atmosfäärifüüsika laboris arendatava mudeliga AEROPOL. Kaardilt on näha, et linna keskosas on saastetase kõrgem, kui Euroopa Liidu sihtväärtus ehk maksimaalne väheohtlikuks peetav tase 1 nanogramm kuupmeetris. Kaart pärineb Tartu linna tellimusel valminud uuringust “Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava benso(a)püreeni osas.”